TiinaElovaara Life. Laughs. Sports. Politics. Justice.

Naiset ja pienituloiset – teitä tarvitaan

2015 opis­ke­li­ja­na käy­tin vaa­li­kam­pan­jaan omaa ra­haa 20 eu­roa. Muu­ta ra­haa käy­tet­tiin noin 4 300 eu­roa. Pää­sin edus­kun­taan. Kam­pan­ja­kat­to pi­täi­si eh­dot­to­mas­ti saa­da, jot­ta en jää poik­keuk­sek­si. Pie­ni­tu­loi­sil­le tar­vi­taan ta­sa­ver­tai­suut­ta. Vaa­li­bud­je­tit voi­si ra­ja­ta mak­si­mis­saan 30 000 eu­roon. Tä­mä­kin on hy­vin suu­ri sum­ma. Edus­kun­ta­vaa­lei­hin käy­te­tään pa­him­mil­laan kym­me­niä tu­han­sia eu­ro­ja.

Jot­ta de­mok­ra­tia to­teu­tui­si, tu­li­si vaa­li­lis­toil­la ol­la eri­lai­sia ih­mi­siä. Aa­mu­leh­des­sä Pert­ti Ti­mo­nen kir­joit­ti: ”et­tä eh­dol­la tu­li­si ol­la myy­jiä, sii­voo­jia, sai­raan­hoi­ta­jia, ko­ti­äi­te­jä, köy­hiä, sink­ku­ja ja kir­kos­ta eron­nei­ta. Aka­tee­mi­sia sai­si ol­la kor­kein­taan nel­jä. Ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta moni kär­sii di­a­be­tek­ses­ta, kor­ke­as­ta ve­ren­pai­nees­ta tai syö­väs­tä.” Edus­kun­nas­sa ovat ylie­dus­tet­tu­na hy­vä­tu­loi­set, mie­het ja kes­ki-ikäi­set. Myös työt ovat su­ku­puo­lit­tu­neet. Nai­set toi­mi­vat so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nas­sa enem­mis­tö­nä, mie­het ta­lous- ja puo­lus­tu­sa­si­ois­sa. Par­haat pää­tök­set syn­ty­vät si­ten, et­tä pöy­dän ym­pä­ril­lä on kai­ken ikäi­siä, eri taus­toil­la ja eri su­ku­puol­ta edus­ta­via ih­mi­siä. Täl­löin kes­kus­te­lu on ri­kas­ta ja nä­kö­kul­mat riit­tä­vän mo­ni­puo­li­sia.

Mi­ten edus­kun­ta voi­si pa­rem­min tu­kea nais­ten osal­lis­tu­mis­ta po­li­tiik­kaan? Te­ke­mäl­lä jous­to­ja per­heen ja työn yh­dis­tä­mi­ses­sä. Mo­nel­le nai­sel­le tämä on edel­leen kyn­nys­ky­sy­mys sii­nä, voi­ko läh­teä eh­dol­le tai hoi­ta­maan vaa­ti­vaa luot­ta­mus­teh­tä­vää. Lis­to­jen mo­ni­puo­li­suus riip­puu puo­lu­eis­ta. Mi­ten toi­min­taan saa­daan mu­kaan eri­lai­sia ih­mi­siä ja an­ne­taan­ko mah­dol­li­suuk­sia pie­ni­tu­loi­sil­le, vä­hem­mis­töil­le, eri ti­lan­teis­sa ole­vil­le ih­mi­sil­le. Täs­sä puo­lu­eil­la on pa­ran­ta­mi­sen va­raa. Po­li­tii­kan on­nis­tu­mi­ses­sa oleel­lis­ta on, et­tä puo­lu­ei­den ja ih­mis­ten vä­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus toi­mii. Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen on hyvä esi­merk­ki sii­tä, et­tä lo­pul­ta tu­le­vai­suu­tem­me sa­ne­lee yh­teis­työ­ky­ky. Vas­tak­kai­na­set­te­lun es­tä­mi­nen on yh­teis­kun­nan tär­kein ja kes­kei­sin teh­tä­vä.

Julkaistu Tampereen Viikko – lehden kolumnina 3.1.2019

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän seppopmuurinen kuva
Seppo Muurinen

Kaikki ei ole populismia puhuttaessa/- kirjoitettaessa yht.kunn.maantasolla olevista seikoista,joilla tulisi olemaan vaikutuksia yht.kunn.rakenteissakin.

Jos ja kun haluaa olla luomassa omille ajamilleen tärkeille asioille jotain nk.uutta ajattelu/-toimintatapaa yht.kunn.sisään,niin se ei ole välttämättä petturuutta,etenkin jos niihin saa kannatusta - perustasolla ihmisläheisesti. Haihattelua ei tarvita yltiöoptimisesti_ kuten alaa "Berner",jalat irti maantasolta katsottuna.

Elämä kaikkineen on muutakin kuin "ylenmättöä yhdestä skaalasta".

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

"Naiset ja pienituloiset – teitä tarvitaan"

Mielenkiintoinen otsikko. Käytät nimittäin monikon toista etkä enimmäistä persoonaa siitä huolimatta, että nimestäsi päätellen olet itsekin nainen.

Mistä vinkkelistä käsin katselet asioita? Oletko niiden naisten yläpuolella, joille juttusi osoitat?

Toimituksen poiminnat